มีพระบรมราชโองการ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา 22 พ.ค. เป็นต้นไป

สมัครสมาชิกใหม่รับทันที 200 บาท


มีพระบรมราชโองการ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา 22 พ.ค. เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว และตามความในมาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้มี

การเรียกประชุมรัฐสภาภายในสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

เรียกประชุมรัฐสภา

ที่มาและรูป: khaosod

ติดตามข่าวสารออนไลน์อื่นๆได้ที่ Ballteng99.info